Статут комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької”

1.1.     КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ПІ СТУ­ПЕНІВ № 4 ІМ. Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА  ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» – загальноосвітній навчальний заклад (далі – заклад), є комунальною власністю територіальної громади міста Вінниці, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті.

1.2.     Повне найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАГАЛЬНООСВІ­ТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 ІМ. Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», скорочене найменування КЗ «ЗШ1-Ш СТ. № 4 ІМ. Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА ВМР».

1.3.     Засновником закладу є Вінницька міська рада. Орган управління – Де­партамент освіти Вінницької міської ради.

1.4.     Місцезнаходження закладу: 21018, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гоголя, буд. 18.

1.5.     Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента Укра­їни, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, ак­тами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

1.6.     Головним завданням закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої осо­бистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної само­свідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільс­тво.

1.7.     Заклад є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має гербову печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, вікриті в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс.

1.8.     Тип закладу визначений Законом України “Про загальну середню освіту” відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом, та особливостей учнівського контингенту.

1.9.     Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується закладом (повна загальна середня освіта) – загальноосвітній заклад І-1ІІ ступенів:

I       ступінь – початкова школа (1 -4 класи) – термін навчання 4 роки;

II           ступінь – основна школа (5-9 класи) – термін навчання 5 років;

III         ступінь – старша школа, як правило з профільним спрямуванням нав­чання (10-11 класи) – термін навчання 2 роки.

1.10. Заклад діє на підставі цього Статуту, який розроблено на основі Поло­ження про загальноосвітній навчальний заклад.

1.11. Класи у закладі формуються за погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановле­ними законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають са- нітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Мережа класів

та їх наповнюваність у закладі затверджується виконавчим комітетом Вінниць­кої міської ради.

1.12. Відповідно до поданих заяв, заклад визначає потребу у створенні груп продовженого дня, згідно з нормативами їх наповнюваності, та погоджує їх кіль­кість із департаментом освіти Вінницької міської ради. Кількість груп продовже­ного дня та їх наповнюваність затверджується виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

1.13. За погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради за­клад визначає потребу у створенні класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, їх мережа затверджується виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

1.14. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

1.15. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організову­ються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених галузевим Міністерством.

1.16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здій­снюється згідно з нормативами, встановленими галузевим Міністерством.

2.1.     Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2.     Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3.     Директор закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що ре­гламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4.     Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку на­вчального року за наказом директора закладу.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, пода­ють заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановле­ного зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5.     Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу відпо­відно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6.     Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому галузевим Міністерством.

У разі вибуття учня за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття та погодження на від­рахування служби у справах дітей Вінницької міської ради.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3.1.     Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робо­чих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів.

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.2.     Робочі навчальні плани закладу затверджуються департаментом освіти Вінницької міської ради.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу пого­джуються з галузевим Міністерством за поданням Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

3.3.     Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти держа­вним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4.     Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібни­ками, що мають відповідний гриф Міністерства, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на коленому ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5.     Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та цього Статуту з урахуванням специфіки заклад)’, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6.     Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та ін­дивідуальною формою навчання.

3.7.     Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8.     Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів Укра­їни.

3.9.     Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не піз­ніше 1 липня наступного року.

3.10.  Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, пе­редбаченого роботам навчальним планом, за погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради.

встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами держпродспоживслужби.

3.11.  Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

3.12.  Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4- х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради та органами держпродспоживслужби.

3.13.  Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудо­вого навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профі­льних дисциплін (предметів).

У 8-9-х класах закладу з поглибленим вивченням окремих предметів та ку­рсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

3.14.  Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.15.  Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням пот­реби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

3.16.  Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджу­ється директором закладу.

3.17.  Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших ви­дів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.18.  Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною про­грамою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.19.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем від­повідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог нав­чальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1 -х класів не задаються.

4.1.     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються галузевим Міністерством.

4.2.     Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійсню­ється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються галузе­вим Міністерством. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особо­вих справ учнів.

4.3.     У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і нави­чок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оці­нювання навчальних досягнень учнів.

4.4.     Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних до­сягнень учнів за погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5.     В закладі можуть виставлятися оцінки за поведінку: «Зразкова», «До­бра», «Задовільна», «Незадовільна». До додатків до документів про освіту (сві­доцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про базову загальну сере­дню освіту за спеціальною програмою, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.6.     Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується дер­жавною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються галузевим Міністерством.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що вста­новлюється галузевим Міністерством та Міністерством охорони здоров’я.

4.7.     Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого- медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8.     Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші об­ставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індиві­дуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9.     За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну сере­дню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.10.  Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. Учням з порушеннями розумового розвитку видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програ­мою. Учням з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закін­чення повного курсу навчання за спеціальною програмою.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи

111                   ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального за­кладу І-ІІ рівня акредитації.

4.11.  Учням, які закінчили старшу школу ( І І -й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до профе- сійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.12.  Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного пред­мета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.13.  За відмінні успіхи в навчанні учні 3-8-х, 10-х класів можуть нагоро­джуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники школи III ступеня – похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з від­знакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлю­ється галузевим Міністерством.

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.14.  Свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється галузевим Міністерством, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти Він­ницької міської ради.

V.                 ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1.     Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2.     Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, за­кладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3.     У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних струк­тур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які громадські об’єд­нання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації івоєнізовані фор­мування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4.     Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасни­ків навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та даного Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів заборо­няється.

6.1.   Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2.   Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвіт­ній навчальний заклад, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку за­кладу.

6.3.   Учень – особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4.   Учні закладу мають гарантоване державою право на:

–   доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

–   вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

–   безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

–   користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, базою закладу;

–   участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конфе­ренціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

–   отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

–   перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

–   участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

–   участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клу­бів, гуртків, груп за інтересами тощо;

–   повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

–   захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильс­тва, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5.   Учні закладу зобов’язані:

–   оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не мен­шому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

–   підвищувати свій загальний культурний рівень;

–   брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчаль­ними програмами та навчальним планом закладу, даним Статутом;

–   дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

–   виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до даного Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

–   брати участь у різних видах трудової діяльності;

–  дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

–  дотримуватися вимог даного Статуту, правил внутрішнього розпорядку за­кладу;

–    дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6.     Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці від­повідно до даного Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7.     За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8.     Педагогічним працівником закладу повинна бути особа з високими мо­ральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень про­фесійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізич­ний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.9.     До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, жим вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних про­типоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законо­давством.

6.10.  Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодав­чими актами.

6.11.  Призначення на посаду педагогічних працівників закладу здійсню­ється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється Депар­таментом освіти Вінницької міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до за­конодавства директором закладу і затверджується Департаментом освіти Вінни­цької міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (по­садового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року до­пускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, шо передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педа­гогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12.  Директор закладу призначає класних керівників, завідуючих навчаль­ними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами галузевого Мініс­терства, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

6.13.  Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбаче­них робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими докумен­тами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.14.  Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до Ти­пового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відпові­дність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спе­ціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель – методист”, “педагог – організатор – мето­дист” та інші.

6.15. Педагогічні працівники закладу мають право:

–    самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкід­ливі для здоров’я учнів;

–    брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та ін­ших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

–    обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

–    проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

–    проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

–    вносити керівництву закладу та департаменту освіти Вінницької міської ради пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

–    на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

–    об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

–    порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідно­сті.

6.16. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

–    забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відпо­відно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

–    контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

–    нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим галузевим Міністерством, до­водити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора (заступника директора) закладу;

–    сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збере­женню їх здоров’я;

–    виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

–    виконувати даний Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

–    брати участь у роботі педагогічної ради;

–    виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за ві­ком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

–    готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморо­зуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігій­ними групами;

–    дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність уч­нів та їх батьків;

–    постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

–    виконувати накази і розпорядження директора навчального закладу, депа­ртаменту освіти Вінницької міської ради;

–    вести відповідну документацію.

6.17.  Педагогічні працівники, які систематично порушують даний Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відпові­дають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.18.  Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регу­люються трудовим законодавством, даним Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.19.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

–    обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

–    створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльно­сті, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громад­ського самоврядування;

–    звертатися до департаменту освіти Вінницької міської ради, директора за­кладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, вихо­вання дітей;

–    приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, по­шуковій та інноваційній діяльності закладу;

–    брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

–    на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.20.  Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

–    створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

–    забезпечувати дотримання дітьми вимог даного Статуту закладу;

–    поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

–  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати на­лежні умови для розвитку їх природних здібностей;

–  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе став­лення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

–  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.21.  У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків,

передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому по­рядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

П. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

7.1.     Керівництво закладом здійснює його директор. Директором закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спе­ціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановле­ному галузевим Міністерством.

7.2.     Директор закладу і його заступники призначаються на посаду та звіль­няються з посади директором департаменту освіти Вінницької міської ради згі­дно із законодавством.

7.3.     Директор закладу:

–  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фа­хового і кваліфікаційного рівня працівників;

–  організовує навчально-виховний процес;

–  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

–  відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

–  створює необхідні умови для участі учнів у позакласиій та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

–  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієні- чних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

–  складає кошторис та штатний розпис на відповідний рік, подає їх на затвер­дження в департамент освіти Вінницької міської ради, спільно з головним бух­галтером забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів;

–  розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його кош­тами;

–  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педаго­гів;

–    сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, праців­ників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

–    забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

–    вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

–    контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

–    видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

–    щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колекгиву.

7.4.    Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого ко­легіального органу управління закладом.

7.5.   Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6.       Педагогічна рада розглядає питання:

–    удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

–    планування та режиму роботи закладу;

–    варіативної складової робочого навчального плану;

–    переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

–    підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої іні­ціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і пе­редового педагогічного досвіду;

–    участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

–    морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

–    морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

–    притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників за­кладу за невиконання ними своїх обов’язків;

–    педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю за­кладу.

7.7.    Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Загальні збори скликаються за рішенням ради закладу.

Встановлюється такий склад загальних зборів:

–    педагогічний колектив закладу у повному складі;

–    батьківські комітети всіх класів закладу;

–    учні старшокласники, які обрані до складу ради старшокласників.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва за­кладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фі­нансово-господарської діяльності закладу.

7.8.   У закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися та діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом, а також піклувальна

рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує галузеве Міністерство.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи ІІ-Ш ступенів, батьків і громадськості.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підпри­ємств, установ, організацій, закладу та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і на- вчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

8.1.     Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, ін­женерні комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відо­бражено у балансі.

8.2.     Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

8.3.     Заклад має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, ус­танови, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням уповноваженим ор­ганом – Департаментом освіти Вінницької міської ради.

8.4.     Відповідно до чинного законодавства заклад користується землею, ін­шими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.5.     Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна прово­диться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізи­чними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.1.     Заклад є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), праців­ників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соцішіьного внеску). До­ходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видат­ків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2.     Фінансування закладу здійснюється головним розпорядником коштів – Департаментом освіти Вінницької міської ради згідно чинного законодавства та на основі кошторису.

Джерелами фінансування кошторису закладу є:

–    кошти міського бюджету;

–    кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;

–    кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, об­ладнання;

–    добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, ус­танов, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.

9.3.     Бюджетне фінансування та власні надходження закладу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і вико­ристовуються згідно з кошторисом.

9.4.     Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визна­чається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фі­нансів України, галузевого Міністерства та Вінницької міської ради. За рішенням органу управління (Департамент освіти Вінницької міської ради) бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

9.5.     Заклад складає та подає в установленому чинним законодавством по­рядку фінансову , бюджетну та статистичну звітність.

10.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-куль­турної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний уч­нівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлю­вати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про спів­робітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

11.1. Державний нагляд за діяльністю закладу здійснюється з метою забез­печення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний нагляд за діяльністю закладу здійснюють ДІНЗ, Департа­мент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, органи місце­вого самоврядування, департамент освіти Вінницької міської ради.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є дер­жавна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому галузевим Міністерством.

11.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) за­кладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і пері­одичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально- виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з

навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відпо­відно до законодавства.

XII.           ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни до Статуту затверджуються засновником закладу шляхом ви­кладення Статуту в новій редакції.

12.2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням засновника.

12.3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

XIII.         РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ-

13.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства.

13.2. Ліквідація або реорганізація закладу здійснюється за рішенням його засновника або за рішенням суду.

13.3. У разі припинення діяльності закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу за рішенням вико­навчого комітету міської ради передаваться одній або кільком неприбутковим ор­ганізаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зарахову­ються до доходу міського бюджету в частині грошових коштів.

13.4. У разі реорганізації закладу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

13.5. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною заснов­ником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розрахову­ється з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

13.6. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юри­дичної особи.

Міський голова                          С. Моргунов